1391/03/06 @ 00:31

چه برسد به دل من


بر گردن تو حق دارد

حتی آن شاخه گل رز ،

که برای من نخریدی و در گلفروشی پژمرده شد!..