1391/03/06 @ 22:39

دائم السجود

بعد از تو نماز خوان شده ام!

هر لحظه پیشانی ام را به خاطره ها میسایم...