1391/03/29 @ 00:30

الهی نامه 62

خدایا میگن چوبت صدا نداره، ولی اینی که به ما زدی داره شیش و هشت میزنه اساسی