1391/04/09 @ 14:41

شما یادتون نمیاد

شوما یادتون نمیاد یه زمانی انقد آلو و زردآلو ارزون بود میخریدیم لواشک درس میکردیم، میوه مثه الان که یه کالای لوکس نبود...بلللله