1391/04/20 @ 02:05

شما یادتون نمیاد

شوما یادتون نمیاد ما باید هر شب املای تو خونه مینوشتیم،


منم تمام دوران ابتدایی برای خودم املا میگفتم بعد همیشه هم 20 میشدم!! همچین بچه خودکفایی بودم از بدو امر