1391/04/29 @ 00:47

الهی نامه65

خدایا این آدما سی پی یو میسازن با سرعت فلان گیگا هرتز در ثانیه،فن روش میبندن این هووووا. بعد  تو که خدایی با این سرعت و حجم ِپردازش ِ مغز ما نباید یه فن تعبیه میکردی؟ داغ کردیم به مولا.