1391/05/11 @ 22:07

بیچاره او

قسم به لحظه ای که او را میبوسی،
اما در خاطرت من سر به زیر قدم میزنم...من در فیسبوک