1391/05/13 @ 16:36

نماز عشق

هر عکسی از تو که از چشمانم می‌گذرد؛

تصویرت قبله‌ای می‌شود،

و چشمانم از اشک وضو می‌گیرند،

 برای نماز لطیفی که تماشای تو دارد..