1391/06/14 @ 22:30

نمی‌دانم چه کسی لیبل شکستنی را از روی ما مردها کند

دل مرد را بشکنید؛
کمرش را بشکنید؛
اما غرورش را نشکنید..
مردی که التماس می‌کند دیگر چیزی برای شکستن دیگر ندارد..