1391/06/19 @ 01:20

جریمه ی عشق ممنوعه ی تو،اشکهای شبانه ام بود

 

رابطه ی یه طرفه مثه خیابون یه طرفه ست، 

اگه واردش شدی هرچی زودتر دنده عقب بگیری بیای بیرون، ضررش کمتره.. 

هرچند به همون اندازه که رفتی باید جریمه ش رو بدی.