1391/08/30 @ 15:38

دیدم که میگما

یه قانون نانوشته هم هست که میگه همیشه از اون چیزی که میترسی همون سرت نمیاد،خیلی بدتر از اون سرت میاد!!


1391/08/30 @ 01:55

امشب و هر شب

خاطراتت هجوم می آورند

گره میشوند در گلویم،

با فشار چای قورتشان میدهم دوباره...


1391/08/28 @ 14:13

بی تو هر شب احساسم تیر میکشد،

خودم بهمن...


1391/08/28 @ 01:42

موضوع انشا: تعطیلات حسینیه خود را چگونه میگذرانید؟

1391/08/28 @ 01:40

جای خالیت را نه کتاب پر می کند،نه قهوه ،نه حتی سیگار
من دلم آزرا فول آپشن میخواهد...!
1391/08/27 @ 15:25

سهم من از تو


لبهایت به جان ِ تن ِ دیگری می افتند،

خاطراتت به دل من...


1391/08/25 @ 22:34

چه سرنوشت غریبی

نذر کرده ام

اگر تا چهل روز دیگر نیایی

دق کنم!


1391/08/25 @ 02:13

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی چیزی از معناش کم نمیشه!


درست مثه آدمهای گندی که لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن..


1391/08/24 @ 10:58

اینکه آدم تنها نباشه ولی احساس تنهایی کنه، از خود تنهایی خیلی بدتره...


1391/08/22 @ 02:28

اتوبوس شب

خسرو شکیبایی: پسر تو چند سالته؟
مهرداد صدیقیان: پارسال 16 سالم بود بچه بودم، 2 روز بعد بابام مرد, بازم 16 سالم بود, اما دیگه بچه نبودم!!!


1391/08/21 @ 00:00

خود گول زنک ها

آنها که میخندند تا دنیا به رویشان بخندد

آنها که مثبت فکر میکنند تا جهانشان مثبت شود

آن آدمهای شاد درون ناآرامی دارند،مثل  پری رویی که که زیر قالیچه ش هیولا داشت.زشت و چرکالود و خموده...


راست میگفت

آنکه غم اصیلی ندارد شادی واقعی ای هم نخواهد داشت.

1391/08/20 @ 23:54

کاش سنگی بودیم

وقتی قرار است دیگر تو را نبینم،

باید از گردی زمین هم قطع امید کرد!

.

اینجا

آدم ها به آدم ها نمیرسند،

اما کوه هایش چرا

...1391/08/19 @ 21:38

مشکل حکایتی ست که تقریر میکنند

با دین یا بدون آن، انسانهای خوب کارهای خوب می کنند و انسانهای شرور، کارهای شرارت بار.
اما برای اینکه انسانهای ظاهرا خوب کارهای شرورانه بکنند، به دین نیاز دارند.


-استیون واینبرگ-

1391/08/19 @ 19:18

دل که زیادی تنگ شود،سنگ میشود...


تو فرهاد دلم باش،

شیرین شدنش با من..


1391/08/16 @ 01:59

عشق چیزی است مثل اینکه
خودمان به کسی میگوییم بیدارمان کن،
و وقتی بیدارمان میکنند ناراحت میشویم...


1391/08/10 @ 11:00

رفتی

آب از آب هم تکان نخورد،

فقط هوا برای نفس کشیدن کم آمد..1391/08/10 @ 01:55

باید تمام نیازمندیهای همشهری را رزرو کنم،
باید تیتر درشت بزنم "گمشده"
باید بیابمت...


1391/08/09 @ 23:53

محض تنوع

خدا از فرشته ها خسته شد
از این همه مدح و ثنا گفتنشان،

آنگاه انسان را آفرید

تا کفر بگوید و طغیان بورزد...!1391/08/08 @ 19:27

بعداز تو برایم تنها همین لیوان های چای مانده است،
لیوان های چایی که سرد میشوند و درون سینک خالی شان میکنم...


1391/08/07 @ 15:26

دیدم که میگم

آدمهای ضعیف به جای مرتفع کردن ضعف خودشون، سعی میکنن نقاط ضعف دیگران رو پیدا کنند!