1391/08/22 @ 02:28

اتوبوس شب

خسرو شکیبایی: پسر تو چند سالته؟
مهرداد صدیقیان: پارسال 16 سالم بود بچه بودم، 2 روز بعد بابام مرد, بازم 16 سالم بود, اما دیگه بچه نبودم!!!