1391/09/01 @ 21:39

امید من به شما دهه هشتادی هاست

یه برادرزاده دارم 3سالشه...با ننه باباش دعواش شده یه ساعت تمام رفته پشت در خونه وایساده گفته من اینجا میمونم تا گربه ها و هاپوها بیان منو بخورن،بعد شما دلتون بسوزه!

من به غیرت این دهه هشتادیا امید دارم...به خدا