1391/09/15 @ 00:10

الهی نامه 72

خدایا نمیدانم بعد از او،
باید به دعاهایی که میکنم شک کنم،یا به تو ..
آخر مگر میشود این همه دعا بی جواب بماند..؟