1391/11/10 @ 14:05

الهی نامه 73

خدایا تمام ظلم ها،خیانت ها و بدی هایی که بهم میشه جبران نمیکنم، اما فکر این آرومم میکنه که تو همه چیز رو میبینی...