1391/11/16 @ 03:40

دل شکسته

خسرو شکیبایی خطاب به شهاب حسینی که خواستگار دخترشه:


این شمایی که به اهل بیت ایمان داری اینی،

شما روز مردم رو شب کردید

ریش شما ریشه ملت رو سوزونده...