1391/11/26 @ 14:35

صد دانه یاقوت

انقدری که خدا تو آفرینش انار خلاقیت به خرج داد، تو آفرینش لیمو شیرین گند زد !!