1391/12/28 @ 01:57

ماهی قرمز قربانی سنت میشود، من قربانی چه؟..

میدانستی با من نمیمانی، اما دلم را،احساسم را،زندگی ام را درگیر خودت و بودنت کردی،


درست مثل اینکه میدانی هر سال ماهی قرمز ها در تنگ میمیرند-یا خیلی شانس یارشان باشد در حوضی،برکه ای،جایی رهایشان میکنی-


اما باز هم،

هر سال قبل از عید با ذوق و شوق دو تای جدید میخری!

این آدمها حتی به ماهی های قرمز ِ بی زبان هم رحم نمیکنند،
چه برسد به دل من....!