1392/01/12 @ 21:38

همه چیز را میتوان حاشا کرد،الا عطر آنکه دوستش داری...


و پناه میبرم به خدا از لحظه ای که بوی عطر تو از تن دیگری می آید...