1392/02/08 @ 22:59

من به پای تو پیر شدم،

تو در کنار او ..!