1392/02/08 @ 23:03

گاهی مرا بی محابا ببوس..!

بوسه ی بی هوا چیز دیگری ست...