1392/03/31 @ 02:20

بزرگترین بی عدالتی دنیا زمانی ست،
که هنوز عاشق کسی باشی
 که دیگر نیست...

1392/03/23 @ 13:20

الهی نامه


خدایا اینگونه نباشد که حجم شکرگذاری ما از نداشته هایمان، بیشتر از داشته هایمان باشد..

1392/03/23 @ 13:19

دلم برای اس ام اس های ساعت 2 نیمه شب تنگ است، برای "عزیزم بیداری؟"

برای کورمال کور مال دست کشیدن روی میز در پی ِ نور ِ گوشی..
برای تو

برای حال و هوای 19 سالگی ...

1392/03/23 @ 13:18

حالا به جایی رسیده ام
-و شاید رسیده ایم-
که برای بخاطر آوردن چهره ات،باید ابروهایم را در هم بکشم،چشمانم را ریز کنم،
و باز تو محو باشی...
.
.
باورت میشود؟

1392/03/01 @ 23:59

فکر کردم که من چه یادی دارم ، چرا یادم به وسعت همه ی تاریخ است ؟ و چرا آدم ها در یاد من زندگی می کنند و من در یاد هیچکس نیستم ؟


-سال بلوا / عباس معروفی-