1392/03/23 @ 13:19

دلم برای اس ام اس های ساعت 2 نیمه شب تنگ است، برای "عزیزم بیداری؟"

برای کورمال کور مال دست کشیدن روی میز در پی ِ نور ِ گوشی..
برای تو

برای حال و هوای 19 سالگی ...