1392/03/23 @ 13:20

الهی نامه


خدایا اینگونه نباشد که حجم شکرگذاری ما از نداشته هایمان، بیشتر از داشته هایمان باشد..