1392/05/31 @ 16:05

نوشابه هم خانواده داره، اما بعضیا ندارن!

دیدم که میگما

1392/05/31 @ 16:04


از آدمها باید فاصله گرفت،

با احساس هم که باشی،بهت میگن حساس نباش!


1392/05/31 @ 16:02


زنها موجودات عجیبی هستند،خیلی سریع به همه چیز عادت میکنن!

فقط هیچوقت اونا رو به بی تفاوتیتون عادت ندید...


1392/05/31 @ 16:01

"رفت و نیامد"

این رفت و آمد ها به چه کار می آید؟
وقتی تو رفتی

و نیامدی...


1392/05/13 @ 02:37

پشت هر مرد موفقی شاید لزوما یک زن نباشه،
اما بلاشک پشت هر انسان موفقی،هزاران زخم خنجره...


1392/05/04 @ 23:50

الهی نامه79

خدایا هر خریتی رو تجربه کردم، به جز خرپولی. آن را هم عنایت بفرما!

1392/05/03 @ 13:54

اخم نکن،

به نگاه تو فقط عاشقی می آید...