1392/05/13 @ 02:37

پشت هر مرد موفقی شاید لزوما یک زن نباشه،
اما بلاشک پشت هر انسان موفقی،هزاران زخم خنجره...