1392/07/01 @ 03:16

یکی قهوه لطفا!

من عادت کردم به دوست معمولی بودن،
به اینکه دیگران به همیشگی بودنم،به همیشه موندنم اطمینان داشته باشن،
به خندوندن دیگران،
به اینکه هر کس دلش میگیره یاد من میکنه،

و ....


عادت کردم به عادی بودنم،به ویژه نبودنم،به بولد نشدنم توی زندگی هیچکس..