1392/07/04 @ 02:32

مسیر سبز

جان کافی :
من خسته ام رییس، خسته از این راه، مثل یه پرستویی که توی بارون باشه!
خسته از نداشتن رفیق، خسته از این که نمی فهمم از کجا اومدم و قراره کجا برم..
و از همه بیشتر از زشتی هایی که این مردم با هم انجام میدن خسته ام رییس!..
از این همه درد و رنجی که توی این دنیاست خسته ام!
انگار توی مغزم شیشه خورده ریخته باشن! می فهمی؟!