1392/08/17 @ 02:09

یاد تو را به قلم میسپارم،

همه ی حرف ها شعر میشوند...


1392/08/14 @ 15:21

خدا نه،

خاطرات تو از رگ گردن به من نزدیکترند...


1392/08/13 @ 00:49

عین بچه ها زود دل میبندم،
وعین بچه ها زود دلم میشکنه.
با این تفاوت که عین بچه ها زود یادم نمیره ...

1392/08/12 @ 12:21


این قوانین کهنه ی فیزیک رو دور بریز،
شب، زمانیست که حتی خورشید هم باشد!
اما تو نباشی...
1392/08/04 @ 04:03

من هیچوقت آدم آرزوهای بزرگ نبوده ام!
زندگی من همین خوشی های کوچک است،

مثل خنداندن تو...