1392/09/03 @ 00:49

اینجا ایران/یک مهندس که حتی فوتبال هم بازی نمیکند

بچه های فنی اندازه ی یه لیسانس ریاضی فقط ریاضیات پاس میکنن، آخرشم تنها سودش واسشون اینه که تو گل کوچیک داد میزنن مهندس پاس بده!