1392/09/08 @ 22:10


مردها موجودات عجیبی هستند

به محض اینکه میفهمند دلبسته شان شدی اشکت را در می آورند!


مردها برای مادرشان لوس میشوند، برای خواهرها تعصبی و برای همسرشان حسود،

اما پدر که میشوند تازه میفهمند زنها میتوانند چقدر دوست داشتنی باشند!


مردی با دختر دار شدن آغاز میشود..