1392/11/12 @ 01:45


برو،

من خوب وداع کردن را، خوب بلدم...