1392/11/12 @ 01:49

جمعه ها عصر هیچوقت آهنگ گوش ندید..بذارید عادی به گ.ا برید،کاتالیزور استفاده نکنید!