1393/01/02 @ 01:43

الهی نامه

خدایا به تو پناه می آورم از شر دلم ...