1393/01/30 @ 03:05

قانون مورفی یعنی اگه بابات شبیه مصطفی زمانی باشه، مامانت شبیه رابعه اسکویی..شک نکن به مامانت میبری!