1393/02/22 @ 01:04

سوته دلان

بهروز وثوق:


«تو اولی نیستی. اولی نیستی! من تا حالا با خیلی ها عاشقیت داشتم...

اولیش دختر قاب عکسی توی عکاسی چهره نما بود بعدشم با بلیط فروش سینما روشن- خواستم بدونی. اما دیگه تا وقتی پیش آقام خاکم کنند بدون فقط خود خودتی....ـ»