1393/03/13 @ 00:39

الهی نامه 83

خدایا تا هارد کامپیوتر و رم گوشیم رو فرمت نکردم منو از این دنیا نبر و نیامرز..


1393/03/05 @ 16:09


تنها به دنیا اومدم
یه روزم تنها از این دنیا میرم،
منو از تنهایی نترسون...1393/03/01 @ 03:12


یاد بهاری که عاشقت شدم بخیر ...