1393/07/12 @ 02:05

تازگیا دلم که میگیره ،

تهش نگاه میکنم به آسمون، نه شماره های توی  گوشیم..


1393/07/09 @ 01:36

الهی نامه


خدایا در این زمانه، که همه به نام و به اسم تو نان میخورند و نان میبُرند!
من برای هیچکس جز تو سر فرود نخواهم آورد..

1393/07/04 @ 20:29

عشق مثل مادر

عیسی!

خوش بحالت، تو را به نام عشق میخواندند،

به نام ِ مادرت ...