1393/09/01 @ 00:43

برزخ یعنی یه حس مبهم ، از یک کار غیر  قابل بازگشت...