1394/07/08 @ 16:10

اگر به خاک سپرده بودی ام برایم راحت تر بود!
تا اینگونه که به خدا ...