1395/08/05 @ 00:19

امروز دلم برای شلوار ِ مخمل ِ کبریتی ِ قهوه ای ات تنگ شده بود!