1389/09/05 @ 17:53

الهی نامه4

خدایا این خر شیطون رو بزن چلاق کن، تا من دیگه سوارش نشم.  

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید:  

http://draft77.blogsky.com/rss      

 

1389/09/05 @ 17:48

الهی نامه3

خدایا این حاجی ماجیات رو که رد کردی رفت و سرت خلوت شد،بیا یه دوتا چایی با هم بزنیم...این روزا سرت شلوغ بود دلم واست تنگ شده. 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید 

  http://draft77.blogsky.com/rss  

 

1389/09/05 @ 17:46

الهی نامه2

خدایا بچه تر که بودم تو رو یه موجود مقتدر و عادل میدونستم که رو یه صندلی نشستی و به اون صندلی میگن جای حق... 

اما حالا فکر میکنم فقط اونجا نشستی!!! 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss      

 

1389/09/05 @ 17:43

الهی نامه 1

 خدایا چرا همه اهمالهای تو میشه مصلحت، مال ما معصیت ؟! 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید 

 http://draft77.blogsky.com/rss    

 

<<    1       2       3       4       5