1391/02/26 @ 00:16

نام: رئیس،

رسالت: گا*ئیدن اصاب

1391/02/26 @ 00:11

نام: مادر،

رسالت: عدم موافقت با ازدواج عاشقانه ی فرزند!


1391/02/26 @ 00:05

نام: آرایشگر،

رسالت: ریدن در ابروها

1391/02/26 @ 00:04

نام: قوزک پا،

رسالت: پیچ خوردن!

1391/02/26 @ 00:03

رسالت

نام: دل،

رسالت: شکستن به دفعات متعدد..