1391/09/07 @ 15:27

قسم به اس ام اس های نیمه شب،که نوشته میشوند اما درون draft میمانند...

1391/07/27 @ 23:53

و قسم به جفت آیه ی آیینه وار ِ چشمانت...