1391/04/21 @ 20:36

قانون فراموش شده ی نیوتن

دلتنگی عصر جمعه از بین نمیره، بلکه از جمعه ای به جمعه دیگه منتقل میشه

1390/06/18 @ 16:04

قوانین ناگفته ی نیوتن-۳

با ازدواج تنهایی از بین نمیرود،

بلکه از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا میکند... 

1390/05/28 @ 15:43

قوانین ناگفته نیوتن-2

هیچ کادوی زشت و به درد نخوری دور انداخته نمیشود، 

فقط از خانه ای به خانه دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود. 

1389/11/21 @ 01:48

قوانین ناگفته نیوتن 1

هیچ پروژه دانشجویی ای از بین نمیرود،  

بلکه از دانشجویی به دانشجوی دیگر و یا از دانشگاهی به دانشگاه دیگر منتقل میشود!