+ این آهنگ...
نیستی اما هنوزم کنارمی نیستی اما هنوزم اینجایی روزی صدهزار دفعه می میرم اگه احساس کنم تنهایی...


شنبه 15 اسفند 1394

عنوان آخرین یادداشتها