+
همیشه معتقدم مرگ کسی که خودکشی کرده ناراحتی نداره، شاید تنها چیزی بوده که خودش انتخاب کرده ...


چهارشنبه 12 خرداد 1395

عنوان آخرین یادداشتها