+
امروز دلم برای شلوار ِ مخمل ِ کبریتی ِ قهوه ای ات تنگ شده بود!


چهارشنبه 5 آبان 1395

عنوان آخرین یادداشتها